O nás

Služba PROFILUSTRACE vám zprostředkuje vzdálený přístup do Centrální evidence exekucí. 

Tuto službu jsme se rozhodli spustit na základě negativní zkušenosti s koupí ojetého vozidla.

Více o Centrální evidenci exekucí

Centrální evidence exekucí (dále jen CEE) je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republikypodle zákonného zmocnění daného ustanovením § 125 zákona č. 120/2001 Sb. (exekuční řád, dále jen EŘ).

Do CEE zapisují exekutoři pověření provedením exekuce pravomocná usnesení soudu o nařízení exekuce (u řízení zahájených do 31.12.2012) a vyrozumění o zahájení exekuce po zapsání doložky provedení exekuce do rejstříku zahájených exekuce (u řízení zahájených od 1.1.2013), pravomocná usnesení soudu o zastavení a o odkladu exekuce a další stanovené údaje a to podle obsahu jimi vedeného spisu. Postup pro zápis a výmaz údajů v CEE a pro její vedení, provoz a správu je upraven vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 329/2009 Sb. o centrální evidenci exekucí ve znění pozdějších předpisů.

Údaje o exekuci jsou z CEE vymazány zpravidla 15 dní poté, co bylo exekuční řízení zcela skončeno (vymožení pohledávky, pravomocné zastavení exekuce...), resp. poté co se o skončení soudní exekutor dozvěděl.

CEE tak především umožňuje zjišťovat indikativní informace o konkrétních exekučních řízeních, zjišťovat, zda byla na konkrétní subjekt nařízena exekuce podle exekučního řádu, který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byla exekuce nařízena, zda byla pravomocně odložena či zastavena atd.

CEE neobsahuje údaje o exekucích (výkonech rozhodnutí) vedených soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami.

Zdroj: ceecr.cz